شرکت کربن فناور امــیرکــبیر

شرکت کربن فناور امیرکبیر(ساتیا تک)، با هدف تولیدات با فناوری بالا، تامین مواد اولیه صنایع مهم و جایگزینی واردات تاسیس شده است.